Auditing / Toetsen; systeemgerichte contractbeheersing

 

Resultaat:

De opdrachtgever houdt op gepaste afstand toezicht op de naleving van het contract en maakt gebruikt van de gegevens die voortkomen uit het managementsysteem van de opdrachtnemer. Het toezicht bestaat uit het een combinatie van systeem-, proces- en producttoetsen. Op basis van de hiermee verkregen resultaten kan de organisatie een oordeel geven over het functioneren van het managementsysteem van de opdrachtnemer en het voldoen aan de contractuele eisen.

 

Doelgroep:

Projectorganisaties die op afstand toezicht willen houden op de naleving van het contract door de opdrachtnemer en daarbij kiezen voor systeemgerichte contractbeheersing..

 

Aanpak:                 

Voor de realisatiefase zal een initiële systeemtoets worden uitgevoerd op het managementsysteem van de opdrachtnemer. Deze toets is er op gericht om vast te stellen of met de opzet en invulling van het managementsysteem, het gerechtvaardigd vertrouwen bestaat dat opdrachtnemer kan voldoen aan alle contracteisen en voldoet aan de contractvoorwaarden ten aanzien van de inrichting van de kwaliteitsborging.

 

Tijdens de realisatiefase zullen op basis van het vastgestelde toetsplan van de opdrachtgever met enige regelmaat toetsen worden uitgevoerd op het managementsysteem. Deze toetsen zijn gericht op specifieke, risicovolle onderdelen van het werk en bedoeld om in de beginfase van de werkzaamheden van de opdrachtnemer de werking van de kwaliteitsborging vast te stellen.

 

Elke toets omvat een documentbeoordeling en een praktijkbeoordeling in de vorm van audits bij sleutelfuncties in de projectorganisatie. Met de documentbeoordeling stellen we vast of opdrachtnemer de relevante beheersmaatregelen treft en bepalen we de doeltreffendheid daarvan. In gesprek met de sleutelfunctionarissen stellen we vast of de beheersmaatregelen in de praktijk ook daadwerkelijk worden toegepast en effectief zijn. Bij afronding van een toets worden de resultaten mondeling teruggekoppeld en vastgelegd. De formats daarvan zullen in overleg met opdrachtgever worden vastgesteld.

De regie, de coördinatie en het aansturen van de toetsen kan, in overleg met de opdrachtgever. door  CP2 worden verzorgd.