Managementsysteem: opzetten, invoeren en evalueren

Resultaat:

Een praktisch, certificeerbaar managementsysteem dat is afgestemd op zowel de cultuur, doelen en behoeften van de organisatie als op de te beheersen risico’s en beschikbare competenties van haar medewerkers. De bedrijfsprocessen en alle beleidsaspecten zijn in hun onderlinge samenhang op een éénduidige manier inzichtelijk gemaakt waardoor de bedrijfsprocessen integraal kunnen wordt beheerst, bestuurd en verbeterd.Er is duidelijkheid over de verdeling van verantwoordelijk- en bevoegdheden tussen lijnmanagers (die op inhoud sturen) en procesmanagers (die op activiteiten sturen) en de ondersteunende rol vanuit stafafdelingen (expertisehouders) op de beleidsaspecten.

 

Doelgroep:

Bedrijven / projectorganisaties die hun organisatie bedrijfsmatiger, procesgeoriënteerd en transparant willen inrichten en de organisatie integraal willen besturen en verbeteren.

 

Aanpak:                 

Het project wordt gefaseerd uitgevoerd. Elke fase wordt onderverdeeld naar herkenbare activiteiten en per fase worden de doorlooptijd en op te leveren resultaten bepaald. Elke fase wordt afgesloten met een go/no-go besluit van de opdrachtgever.

De voorbereidingsfase wordt gebruikt voor het inrichten van de projectorganisatie en de uitwerking van een plan van aanpak (inhoudgericht) en een communicatieplan (mensgericht). Tevens worden de relevante startcondities en randvoorwaarden zekergesteld.

In de ontwikkelfase wordt de structuur van het systeem opgezet en het besturingsconcept (scheiding tussen proces- en lijnverantwoordelijkheid) vastgesteld. Tevens wordt de beheerorganisatie opgezet en een implementatieplan ontwikkeld.

Tijdens de implementatiefase worden de proces- en lijnrollen beschreven en het systeem wordt gebouwd en gevuld met de beschikbare of nog te beschrijven processen/procedures. Zodra het systeem staat en de beheerorganisatie is ingericht, en de beheerders & auditoren zijn getraind, worden medewerkers getraind in het werken met het nieuwe systeem. Gedurende een proefperiode worden alle ervaringen verzameld en uiteindelijk werkt in het definitief op te leveren managementsysteem.De afronding van het project gebeurt met een formele overdracht van het systeem aan de beheerorganisatie.