Verbetermanagement; opzetten en begeleiden van verbeterprogramma’s

 

Resultaat:

Een concreet en realistisch verbeterprogramma dat is afgestemd op de bedrijfsdoelen en waarin optimaal gebruik is gemaakt van het aanwezige verbeterpotentieel. Medewerkers worden actief betrokken bij de totstandkoming en de realisatie van het verbeterprogramma. Er ontstaat een breed draagvlak voor veranderingen. Het ondersteunt een bedrijfsmatige bedrijfscultuur en leidt tot significante kostenbesparing door effectiever, efficiënter en slimmer te werken en gebruik te maken van technologie.

 

Doelgroep:

Bedrijven met een duidelijke focus die hun concurrentiepositie willen versterken en daarbij het beschikbare verbeterpotentieel binnen hun organisatie optimaal willen inzetten.

 

Aanpak:                 

Stap1: diagnose stellen
Met een kernteam wordt de blauwdruk van de organisatie opgebouwd en een nul-meting uitgevoerd (positiebepaling of via interviews). Dit levert relevante verbeterthema’s op en/of inzicht in het verbeterpotentieel uitgedrukt in bedragen.

 

Stap 2: ideaalbeeld opbouwen 
De ambities worden vastgesteld en een ideaal typisch beeld van de organisatie wordt opgebouwd, waarin de koers wordt uitgestippeld voor de ontwikkeling van de organisatie (visiedocument). Binnen die kaders kunnen organisatie-onderdelen afspraken maken tot op persoonsniveau v.w.b. het bijdragen aan de realisatie van de bedrijfsdoelen. Tevens wordt de verbeterstrategie en de aansturing daarvan bepaald.

 

Stap 3: verbeterprojecten benoemen
In relatie tot de bedrijfsdoelen worden prioriteiten bepaald en concrete verbeterthema’s vastgesteld die weer worden vertaald naar een haalbaar verbeterprogramma. Dit wordt nader uitgewerkt naar concrete verbeterprojecten. Voor elk project wordt een plan van aanpak opgesteld, waarin meetbare verbeterdoelstellingen (incl. randvoorwaarden) worden geformuleerd.

 

Stap 4: verbeterstrategie uitrollen
Er worden bijeenkomsten georganiseerd met leiding-gevenden en aansluitend met alle medewerkers. Deze zijn gericht op het bereiken van een gemeenschappelijk beeld over :

  • de resultaten van het doorlopen traject en de verbeterprojecten die zijn uitgewerkt,
  • de inhoud, de aanpak en ambitieniveau van de organisatie,
  • de verdere invulling van de uitvoeringsplannen en het creëren van draagvlak voor de realisatie daarvan.

 

Stap 5: verbeterprojecten realiseren en evalueren
Aan de hand van definitieve plannen van aanpak worden de projecten in uitvoering genomen. Periodiek worden de voortgang en resultaten geëvalueerd en zonodig bijgesteld. In overleg worden betrokken in de aansturing en/of uitvoering ondersteund, getraind of gecoacht.