Projectervaring Ton van Erp

 

CP2 bv

ProRail  (2017 - heden)
In de rol van Lead auditor uitvoeren van systeem- en procesaudits voor het project "Aanleg 3e spoor Zevenaar Integraal".

 

Provincie Gelderland  (2014 - heden)
Opdrachten voor het project "Het 'Gelders Huis". Vervullen van de rollen van contractcoördinator, toetscoördinator en lead auditor en het optreden als coach  van de contractteam medewerkers bij de uitvoering van hun rol tijdens de realisatiefase alsmede bij de verdere doorontwikkeling in hun rol tijdens de exploitatiefase. 

 

RWS Grote Projecten en Onderhoud (2017)
Opdrachten voor het project "ViA15". Als onderdeel van de interne KAd review het voor de realisatiefase opstellen van het concept DBFM contractbeheersplan, de contractbeheersstrategie en het toetsplan 2020 t/m 2024.

 

RWS Programma's projecten en Onderhoud (2017)
Opdrachten voor het project "A12- LuVe". Voor de exploitatiefase opstellen van het DBFM contractbeheersplan, de contractbeheersstrategie, het toetsplan 2018 t/m 2022 en de toetsplanning met een doorkijk van januari t/m december 2018.

 

RWS Grote Projecten en Onderhoud (2010 - 2017)
Opdrachten voor het project Schiphol – Amsterdam – Almere (SAA) binnen het cluster contractmanagement. Vanuit de rol van adviseur contractbeheersing ondersteunen van de vijf projectteams (1 D&C contract en 4 DBFM overeenkomsten) bij zowel de totstandkoming van de contractdocumenten en de inrichting van de contractbeheersorganisatie.
Tijdens de realisatiefase van het DBFM project A1/A6 vanuit de rol van toetscoördinator/lead auditor het aansturen en begeleiden van toetsteams (ON-SCB) en het strategisch adviseren van de contractmanager. Tijdens de realisatiefase van het DBFM project A6 vervullen van de de rol van certificatenmanager en het strategisch adviseren van de contractmanager.

 

RWS Grote Projecten en Onderhoud (feb 2012 – dec 2012)
Opdracht voor het project “Haak om Leeuwarden” Schiphol – Amsterdam – Almere (SAA). Vanuit de rol van adviseur contractbeheersing ondersteunen van het contractteam bij de totstandkoming van de contractdocumenten en de inrichting van de contractbeheersorganisatie alsmede het begeleiden van toetsteams en het zelfstandig uitvoeren van toetsen tijdens de realisatiefase.

 

RWS Dienst Infrastructuur (2008 - 2010)
Het ondersteunen van het project A2 Holendrecht – Oudenrijn met betrekking tot de uitbesteding van de werkzaamheden op het gebied van systeemgerichte contractbeheersing.
Het ondersteunen van de contractteams A2-LRT en A2 Noord in de rol van SCB-coördinator en het uitvoeren van systeemtoetsen en het begeleiden van toetsers.
Het uitvoeren van audits in opdracht van de contractgemachtigde van de Alliantie Hooggelegen.

 

Gemeente Nijmegen (2007 - 2011)
Het ondersteunen van het projectteam Stadsbrug en het projectteam Energieweg tijdens de contractvoorbereidingsfase in de rol van adviseur contractbeheersing. Het betreft het opstellen van de contractbeheersingsfilosofie met aansluitend de vertaling daarvan naar een contractbeheersplan met onderliggende werkprocessen. In het verlengde daarvan; het verzorgen van de on-the-job training van de contractteamleden die verantwoordelijk zijn voor het houden van toezicht tijdens de contractuitvoeringsfase. Ten behoeve van de aanbestedingsfase is een bijdrage geleverd aan het opstellen van enkele contractdocumenten zoals de basisovereenkomst, vraagspecificatie deel 2 en de relevante Annexen.

Mede initiatiefnemer van de leergang ‘ Werken aan complexe ruimtelijke projecten’ binnen de gemeentelijke organisatie van de gemeente Nijmegen. In dat kader verantwoordelijke voor de ontwikkeling en het verzorgen van de module (O) systeemgerichte contractbeheersing en de module (P) Auditing & toetsing.

 

RWS Dienst Infrastructuur (2006 - 2010)
Het ondersteunen van het projectteam A2 Leidsche Rijn Tunnel tijdens de aanbestedings- en de realisatiefase in de functie van Coördinator Contractbeheersing. Het betreft de interne coördinatie en aanspreekpunt voor de totstandkoming van het Contractbeheersingsplan (inclusief procedures en toetsplannen) alsmede de coördinatie en bewaking van de uitvoering daarvan. In dat kader tevens deelname aan het bouwteam overleg met de opdrachtnemer.

 

Delta Energy B.V. – Windturbinepark Anna Mariapolder (2006)
Het beoordelen van de projectmanagementdocumentatie in het kader van de turn-key opdracht die DELTA Energy b.v. heeft een verleend aan Emergya Wind Technologies B.V. voor het ontwerp, fabricage, transport, montage, testen en inbedrijfstelling (inclusief training van personeel) van het Windturbinepark Anna Mariapolder. Het betreft 16 windturbines van 900 kW in de gemeente Reimerswaal (nabij Rilland).

Waterschap Brabantse Delta (2006)
In samenwerking met M4M consultancy is in opdracht van het managementteam een onderzoek uitgevoerd naar de informatievoorziening rondom projecten binnen het kader van de doelrealisatie van het bestuursprogramma 2005 – 2008. Op basis van de analyse van de huidige informatievoorziening op de vier besturingsniveaus is een zowel een korte termijn verbeterprogramma opgesteld als een lange termijn organisatie ontwikkeltraject gestart.

 

Fontys Bedrijfshogeschool (2005 - 2007)
In samenwerking met M4M consultancy het ontwikkelen en verzorgen van de module “Instrumenten voor het managen van de prestaties” als onderdeel van de Post HBO opleiding “Business Performance Management” aan de bedrijfshogeschool te Eindhoven.

 

RWS Directie Noord Brabant (2005 t/m 2007 en 2009/2010)
Het ondersteunen van het projectteam A2 rondweg ’s-Hertogenbosch tijdens de realisatiefase in de functie van Coördinator Contract Beheering. Het betreft de interne coördinatie en aanspreekpunt voor de totstandkoming en vertaling van de toetsstrategie naar een Contractbeheersingsplan (inclusief procedures en toetsplannen) alsmede de coördinatie en bewaking van de uitvoering daarvan. In dat kader tevens deelname aan het bouwteam overleg met de opdrachtnemer.

In de periode 2009/2010 op verzoek van de projectmanager een tweetal interne audits uitgevoerd m.b.t. de naleving van de werkwijzen en het gesteld staan voor de oplevering van het werk aan de beheerders.

T&E consult B.V. (onderdeel Strukton groep) (2005)
In samenwerking met M4M consultancy het mede ontwikkelen en verzorgen van een training projectmanagement als onderdeel van het bredere opleidingsplan “Professionele vaardigheden” T&E consult 2005 – 2006. De training is opgezet en wordt gegeven aan de volgende doelgroepen: management team, projectleiders, constructeurs, specialisten en tekenaars.

 

Delta Energy B.V. – BioMassaCentrale project (2005)
Het ondersteunen van de BMC projectorganisatie in de rol van kwaliteitsmanager. Het project omvat het realiseren van het ontwerp en de bouw van een op pluimveemest gestookte centrale met een capaciteit van 31,5 Megawatt aan elektrisch vermogen. De centrale komt op het industrieterrein bij Moerdijk en betreft een samenwerkingsverband tussen Delta Energy, de Zuidelijke Land- en Tuinbouworganisatie (ZLTO), Stichting Duurzame Energieproductie Pluimveehouderij en Austrian Energy & Environment.

Hoogheemraadschap Delfland (2004 - 2006)
In het kader van de teamontwikkeling verzorgen van een opleidings- en begeleidingstraject “Advanced auditing” voor medewerkers van het Contract Management Team (CMT) van Hoogheemraadschap Delfland. Het hoogheemraadschap is een Publiek Private Samenwerking aangegaan met Delfluent voor onder andere de realisatie van het ontwerp, de bouw en exploitatie & onderhoud van de nieuwe Afvalwater Zuiveringsinstallatie van Delfland. Vanuit haar rol als contractbeheerder ziet het CMT op gepaste afstand toe op de naleving van de afspraken uit het DBFO-contract.

Delta Energy B.V. – Sloecentrale project (2004 - 2005)
Het ondersteunen van de projectorganisatie Sloecentrale in de aanbestedingsfase in de rol van kwaliteitsmanager. Het project omvat het Europees aanbesteden en het realiseren van het ontwerp en de bouw van een gasgestookte energie centrale met een capaciteit van twee maal 400 Megawatt in het havengebied van Vlissingen.

IMKO Opleidingen (2004 - 2005)
Gezamenlijk met de directie en een kernteam zijn - als vervolg op de INK positiebepaling - een visiedocument, plannen van aanpak en een communicatieplan opgesteld. Dit vormde het uitgangspunt voor een tweetal interactieve bijeenkomsten met vestigingsmanagers en medewerkers, waarin deze plannen van aanpak interactief worden uitgedragen en bijgesteld. Aansluitend zullen betrokkenen worden begeleid bij de opstart van hun verbetertrajecten en de realisatie van hun doelstellingen.

Gemeente beek (2004)
Begeleiden van het managementteam bij de uitvoering van een INK positiebepaling als onderdeel van de voorgenomen reorganisatieplannen van de ambtelijke organisatie van de gemeente Beek.

Rijkswaterstaat Directie Limburg (2004)
Als lid van het kwaliteitsteam van RWS-Directie Limburg implementeren van het kwaliteitsbeleid van de Directie Limburg. Het ondersteunen van afzonderlijke afdelingen bij het opzetten van hun managementsysteem volgens de procesmatige benadering. Het verzorgen van interne audittrainingen op het gebied van milieu en kwaliteit.

Convenience Food Systems (2004)
Coachen van de manager special projects bij het opzetten en implementeren van resultaatgerichte bedrijfsvoering voor de Project & Application divisie.

Delicia B.V. (2004)
Het verzorgen van een workshop verbetermanagement voor sleutelposities die zelfstandig verbeterteams gaan opstarten en begeleiden.


NEHEM CONSULTANTS B.V.

Rijkswaterstaat Directie De Maaswerken (2003)

Begeleiden van het managementteam van het Grondbureau Maasdal van de directie Maaswerken bij de uitvoering van een INK positiebepaling.

IMKO Opleidingen (2003)

Begeleiden van het managementteam van de Divisie Uiterlijk Verzorging van IMKO-opleidingen bij het vaststellen van de blauwdruk van hun organisatie. Aansluitend is een INK positiebepaling uitgevoerd. Dit is het vertrekpunt geweest voor de inrichting en verbetering van de bedrijfsvoering van de Divisie Uiterlijke Verzorging.

Rijkswaterstaat Rijksinstituut voor Kust en Zee / RIKZ (2003)

Het ondersteunen van de specialistische dienst RIKZ bij de realisatie van hun Plan van Aanpak “Leren verbeteren”. Voor de zomer 2003 zijn INK trainingen en INK positiebepalingen verzorgd voor het Directieteam en het voltallige Management team. Aansluitend is ondersteuning verleend bij het organisatiebreed werken met INK managementmodel op afdelingsniveau. Dit omvat onder andere het interne opleiden van RIKZ medewerkers volgens het principe ‘train de trainer’ zodat zij in staat zijn zelfstandig afdelingen te begeleiden bij het uitvoeren van positiebepalingen en het opstarten van verbetertrajecten.

Delicia BV (2002 - 2003)

Delicia is onderdeel van Koninklijke Wessanen NV en één van de grootste producenten van chocoladehagel, -vlokken en -pajetten, cacaofantasie en gekleurde hagel. Ondersteunend aan de gewenste cultuurverandering is organisatie breed verbetermanagement geïntroduceerd. Dit traject omvatte:

- een algemene introductiecursus voor alle medewerkers,

- een specifieke opleiding voor facilitators en teamleiders,

- parallel aan de opleiding is een achttal verbeterteams opgestart en begeleid. Deze teams hebben gewerkt aan praktijkgerichte verbetertrajecten binnen de organisatie,

- de verankering van resultaten en de nieuwe manier van werken in de reguliere bedrijfsvoering.

Rijkswaterstaat Directie Limburg (2002 – 2003)
Als lid van het kwaliteitsteam van RWS-Directie Limburg implementeren van het kwaliteitsbeleid van de Directie Limburg, waaronder het voorbereiden en verzorgen van INK positiebepalingen en het ondersteunen van afdelingen bij de uitwerking van stappen die gezet (moeten) gaan worden in het kader van agentschapvorming, waaronder het ontwikkelen en implementeren van een directiebreed integraal managementsysteem.


MIQ CONSULTANTS B.V. (nu onderdeel EDS)

Meyn Food Processing Technology (2001)
Het operationaliseren van de verbetermogelijkheden bij Meyn Food Processing Technology. Dit wordt middels een 2-tal deelprojecten uitgevoerd:

 • Procesverbetering in het primaire proces: Dit project omvat een aantal activiteiten om een procesverbetering te realiseren in het primaire proces. De scope van dit project is gericht geweest op het primaire proces binnen de afdelingen R&D, Engineering, Werkvoorbereiding en Spareparts & Services.
 • 3D CAD & PDM selectie: Dit project omvat een bewustwording-, ontwerp- en selectiefase waarbij een optimale keuze voor de R&D organisatie van Meyn is bepaald.

ASML (2001)
Projectleiding voor het opstellen van een business case voor het rechtvaardigen, prioriteren en het opstarten van projecten op het gebied van Configuratie Management binnen het Product Generatie Proces van ASML. Deelprojecten die in uitvoering zijn genomen:

 • het opstellen, testen en implementeren van een productstructuur die als basis kan worden gehanteerd voor de invoering van Configuration Management binnen de sectoren Marketing & Technology, Goodsflow en Customer Services.
 • het op basis van best practices optimaliseren van het wijzigingsproces (met daarbij aandacht voor de werkwijze, informatie en systemen).

Vink Kunststoffen (2001)
Het ontwikkelen en verzorgen van een bedrijfsspecifieke training ‘Interne auditing’ voor de opleiding van Vink medewerkers tot intern auditor. De training is gebaseerd op de nieuwe ISO-9000:2000 norm en is gekenmerkt door een ‘hands-on’ benadering.
Het zwaartepunt is gelegd op de ‘persoonlijke’ begeleiding van het audittraject. Dit betekent dat trainees intensief, praktijkgericht en aan de hand van praktijkcases zijn begeleid in de voorbereiding, uitvoering en rapportage van audits.

Nelipak Thermoforming (2001)
Opstellen van een Plan van Aanpak om te komen tot de selectie en implementatie van een softwarepakket voor het digitaliseren en ondersteunen van het managementsysteem alsmede de integratie daarvan binnen de bestaande ICT infrastructuur. Aansluitend begeleiden van de projectorganisatie bij de realisatie van het Plan van Aanpak, enerzijds in de rol van procesbegeleider en anderzijds in de rol van klankbord en kennisbron.

KNMI afdeling Luchtvaart Meteorologische Diensten (2001)
Ondersteuning van het Hoofd Luchtvaart Meteorologische Dienst bij het opzetten van een plan van aanpak voor het opzetten van een certificeerbaar kwaliteitssysteem volgens de ISO-9001:2000 norm. Ondersteuning in de rol van projectleider bij de realisatie van dit plan van aanpak is voorzien in 2002.

Desso (2001)
Het uitvoeren van de voorselectie van softwarepakketten voor het digitaliseren (van de inrichting, het beheer en de publicatie) van het kwaliteitssysteem van Desso dat zowel holdingniveau als op niveau van de Business Units en productielocaties wordt gebruikt. Belangrijke uitgangspunten daarbij waren de toepassing van de procesbenadering en het kunnen realiseren van een verantwoorde sanering van bestaande beschrijvingen.

Rijkswaterstaat Directie Limburg (2000 – 2001)
In samenwerking met het kwaliteitsteam van RWS-DLB implementeren van het kwaliteitsbeleid van de Directie Limburg, waaronder het voorbereiden en verzorgen van INK positiebepalingen en verzorgen van presentaties o.a. op gebied van Resultaatgerichte bedrijfsvoering en de toepassing van Balanced Scorecard.

KNMI afdeling Maritiem Meteorologische Diensten (2000 – 2001)
In het kader van het centralisatieproject ‘Centrale Weerkamer’ binnen de sector WA van het KNMI, ondersteunen van het Hoofd Maritiem Meteorologische Dienst bij het opzetten van een Plan van Aanpak voor het zekerstellen dat er voor Rijkswaterstaat Directies Noordzee en Zeeland geen negatieve gevolgen optreden die samenhangen met de centralisatie van de Meteorologische Diensten. In de rol van projectleider verantwoordelijk voor het coördineren/realiseren van de activiteiten uit het Plan van Aanpak en voor het bewaken van het afstemmingsproces met de RWS Directies.

Nefit Buderus B.V. (2000 – 2001)
Voor het succesvol in kaart brengen van de huidige bedrijfsprocessen alsmede voor het verankeren van de procesbenadering binnen de Nefit Buderus organisatie is een presentatie ‘Bedrijfsprocessen’ verzorgd en zijn aansluitend workshops ontwikkeld en gefaciliteerd. Tussentijds is een presentatie aan het directieteam van Nefit Buderus verzorgd. In opdracht van de directie is een organisatieontwikkelplan opgesteld met daarin aandacht voor de inrichtingsvraagstukken, consequenties en randvoorwaarden.

Instituut voor Kwaliteit, Duurzaamheid en Innovatie (2000 – 2001)
In samenwerking met het Instituut voor Kwaliteit, Duurzaamheid en Innovatie (KDI)ontwikkelen en verzorgen van de training ‘Opzetten van Managementsystemen’.

IHC Nube en staal (2000 -2001)
Beoordelen van de status het kwaliteitsmanagementsysteem en ondersteuning bij de opzet van een plan van aanpak om te komen tot een certificeerbaar systeem volgens ISO-9002:1994.

KNMI sector Weerverwachtingen en Adviezen (WA) (2000)
Ondersteuning van het management bij het centralisatieproject ‘Centrale Weerkamer’ binnen de sector WA van het KNMI. In dat kader is ten behoeve van de beeld- en oordeelsvorming een presentatie verzorgd voor het managementteam van het KNMI over één van de drie speerpunten van de KNMI strategie, te weten: ‘De beste weerkamer van Europa’. Aanvullend is het totaal van de werkzaamheden alsmede samenhangende risico’s geïnventariseerd en is ondersteuning verleend bij het ontwikkelen van scenario’s voor realisatie, in relatie tot de onderkende risico’s.

Industrial System Integrators (2000)
Onderzoek naar de mogelijkheden voor het certificeren/kwalificeren van de individuele leden van het platform ISI als branche organisatie. Opstellen van een plan van aanpak voor de uitwerking daarvan.

N.V. Nederlandse Gasunie (2000)
Opzetten en verzorgen van een workshop ‘Interne audits’ voor de afdeling Veiligheid & Milieu.

Instituut voor Kwaliteit, Duurzaamheid en Innovatie (2000)
In samenwerking met het Instituut voor Kwaliteit, Duurzaamheid en Innovatie (KDI) onderzoek naar de functionaliteit en gebruiksvriendelijkheid van softwarepakketten voor de ondersteuning van kwaliteitsmanagementsystemen.

Projectmanagement OMI-Project KNMI (1999 - 2000)
Ondersteunen van het projectmanagement binnen de KNMI organisatie voor het OMI-instrument van het NASA EOS CHEM satellietproject. Het KNMI draagt voor het ontwikkelen van het OMI instrument de wetenschappelijke verantwoording. Het projectmanagement bestaat uit het inrichten van een projectteam en projectoffice, opstellen van een meerjarenplanning voor het OMI project tot aan de lancering, het in kaart brengen van de operationele grondprocessing van de satellietdata en een totale meerjarenbegroting voor 5 jaar na lancering. En, het ad interim aansturen van het projectoffice.

KLM (1999 – 2000)
Opzetten en verzorgen van workshop ‘process-based management’ voor de afdeling Information Services.


BAK NEDERLAND B.V. (nu onderdeel RPS-groep)
Hoofd Kwaliteitszorg Westerscheldetunnelproject; fulltime gedetacheerd bij de Bouwdienst van Rijkswaterstaat (1998-1999)
Beoordelen van het kwaliteitssysteem en kwaliteitsplannen van de opdrachtnemer. Rapporteren en adviseren aan de projectmanager en projectleiders over de uitvoering en toepassing van kwaliteitszorg (EKB). Aansturen van werkgroepen ten behoeve van het opstellen, het beheer en de verbetering van projectplannen en werkwijzen.
Coördineren van zowel interne- & externe audits en onderhouden van contacten met de opdrachtnemer.

Intern kwaliteitsadviseur; fulltime gedetacheerd bij Shell International Chemicals B.V. (1997 – 1998)
Beheren en verbeteren van het managementsysteem van het Research and Technology Centre te Amsterdam op zowel business- als op locatieniveau. Adviseren van individuele afdelingen bij de opzet en implementatie van hun kwaliteitssysteem als voorbereiding op ISO-9001 certificering.
Opzetten, coördineren en (met auditors uit de lijn) uitvoeren en rapporteren van interne audits en het onderhouden van contacten met certificerende instantie.

Lead auditor; Certificatie Bureau Nederland (1991 – 1999)
Uitvoeren van certificatie audits op kwaliteits- en veiligheidsbeheerssystemen op basis van ISO-9000 en VCA. In totaal zijn zo’n 100-tal audits uitgevoerd bij ingenieursbu­reaus, aanne­mingsbe­drijven en toeleve­ranciers in de olie-, gas- en (petro)chemi­sche industrie en overige bedrijven binnen zowel de dienstverle­nende als de industriële sector.

Quality management consultant (1991 – 1999)
Adviseren en begeleiden van bedrijven en projectorganisaties bij de ontwikkeling, de implementatie, het beheer en verbetering van bedrijfsvoeringsystemen op basis van de ISO 9000 serie en specifieke normeisen. De procesgerichte aanpak met integratie van milieu-, veilig­heid-, kwaliteits- en ARBO kenmerken heeft hierbij centraal gestaan.
Leveren van support bij leveranciersselectie alsmede het opzetten, begeleiden en toezicht op toepassing van projectgerichte kwaliteits­plannen voor groot­schalige complexe projec­ten.
Verrichten van systeem- en projectau­dits, verzorgen van gerichte training bij de implementatie van de diverse systemen en begeleiding bij uitvoering van interne audits. Relevante referentieprojecten zijn:

 • Shell Internationale Petroleum Maatschappij bv,
  - Group Materials International Procurement Division, Den Haag
 • Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM)
  - BU-Gasland, afdeling Operations, Schoonebeek
  - BU-Gronin­gen, 'GLT’ project, Hoogezand
  - BU-Olie, afdeling Operations, Schiedam
 • Ingenieursbureau's
  - Ingenieursbureau 'Oranjewoud' bv, 
  - Raadgevend Ingenieursbureau Lievense bv, Breda
  - J. Zink Benelux bv, Capelle a/d Ijssel
 • Aannemingsbedrijven en overige bedrijven
  - WKS(B) bv, Dordrecht, (Isolatiebedrijf)
  - Brabant Mobiel bv, Oosterhout (Schildersbedrijf)
  - Lidel Steigerbouw bv, Rotterdam (Steigerbouwer)
  - Noordhoek Diving bv, Zierikzee (Duikbedrijf)
  - Vriens & Raaymakers vof, Bergen op Zoom (Duikbedrijf)
  - Visser Assen bv, Assen (Verkoop, reparatie/kalibratie van meetinstru­men­ten)
  - Arepa Benelux bv, Soest (Reconditioneringsbedrijf)
  - Techno Fysica bv, Barendrecht (Bureau voor metingen aan roterende & statische constructies)
  - Air Liquide bv, Eindhoven (Verkoop en produktie- van indus­triële gassen)